Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ.

Πολλοί με ρωτάτε κατά καιρούς αν το πιστοποιητικό αγγλικών (το λέω πιστοποιητικό και όχι πτυχίο όπως συνηθίζουμε να το αποκαλούμε γιατί αυτή είναι η σωστή ορολογία) στο οποίο εσείς ή το παιδί σας αποφάσισε να δώσει εξετάσεις αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ, τον φορέα που είναι υπεύθυνος. Και πώς να μην έχετε απορίες αφού πλέον δεν υπάρχει μόνο το γνωστό μας Cambridge ή Michigan τα οποία είχαμε συνηθίσει για χρόνια.
Τα πράγματα έγιναν ξαφνικά πιο πολύπλοκα. Ακούμε για το Tie, το ΕSB, το Εdexcel και διάφορα ακόμη πιστοποιητικά. Και σα να μην έφτανε αυτό ο κάθε ειδικός δίνει τη δική του γνώμη….”όχι εγώ έτσι πιστεύω…εγώ έτσι μου είπε μια ξαδέρφη από άλλο φροντιστήριο….η θεία μού είπε το άλλο” και οι απορίες δεν έχουν τελειωμό. Έτσι φυσικό είναι όλοι να μπερδεύονται και να μην ξέρουν τι να πιστέψουν.
Σας παραθέτω λοιπόν παρακάτω, από την επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, τα πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται. Να σας διευκρινίσω ότι με τον όρο επίπεδο Β2 εννούμε το γνωστό σε όλους μας Lower. Έτσι είχαμε συνηθίσει να το λέμε. Το επίπεδο Γ1/C2είναι το Advanced και το επίπεδο Γ2/C2 είναι το Proficiency. Το Β1 είναι ένα παραγκωνισμένο επίπεδο, δεν επιλέγουν πολλοί μαθητές να δώσουν εξετάσεις γιατί θεωρούν ότι δίνει πολύ λίγα μόρια. Κι όμως, είναι κι αυτή μια πιστοποίηση που μοριοδοτείται κανονικά.
Τέλος να σας πω ότι θα αρχίσω να γράφω σιγά σιγά αναλυτικά πληροφορίες για το κάθε πιστοποιητικό ξεχωριστά.



Τίτλοι Γλωσσομάθειας και τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας – ΑΣΕΠ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2)
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:

α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003,
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN,
ή
γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
·       CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του ΠανεπιστημίουCAMBRIDGE.
·       BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου τουCAMBRIDGE.
·       International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
·       CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του ΠανεπιστημίουMICHIGAN.
·       LONDONTESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL.
·       ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.
·       CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
·       EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).
·       OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
·       ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
·       Michigan State University– Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
·       Test of Interactive English, C2 Level.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
·       CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου τουCAMBRIDGE.
·       BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου τουCAMBRIDGE.
·       International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
·       Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
·       LONDONTESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.
·       CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
·       CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- καιCITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
·       ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) τουHELLENIC AMERICAN UNIVERSITY(Manchester, ΝΗ-USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
·       ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
·       EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
·       OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).
·       ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
·       Test of Interactive English, C1 + Level.
·       Test of Interactive English, C1 Level.

(γ) Καλήγνώση (Β2):
·       FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του ΠανεπιστημίουCAMBRIDGE.
·       BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του ΠανεπιστημίουCAMBRIDGE.
·       International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5  έως 5,5.
·       Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
·       (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του ΠανεπιστημίουMICHIGAN.
·       LONDONTESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL.
·       CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
·       CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR  – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).
·       TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY,USA.
·       EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
·       OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
·       ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
·       Michigan State University– Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
·       Test of Interactive English, B2 + Level.
·       Test of Interactive English, B2 Level.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
·       PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του ΠανεπιστημίουCAMBRIDGE.
·       BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου τουCAMBRIDGE.
·       International English Language Testing System (IELTS) – Βαθμολογία από 3 έως 4.
·       Business English Certificate – Preliminary (BEC Preliminary)UNIVERSITY OF CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES).
·       LONDONTESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION- του    EDEXCEL.
·       CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON.
·       CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
·       BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
·       TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY,USA.
·       EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1).
·       OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1).
·       ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
·       Test of Interactive English, B1 + Level.
·       Test of Interactive English, B1 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου